Rada Rodziców

 


SPRAWOZDANIA RADY RODZICÓW

sprawozdanie RR2016_2017_1

sprawozdanie RR2016_2017_2

sprawozdanie RR2016_2017_3

sprawozdanie RR2016_2017_4


 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącego: Monika Łukaszek

Z-ca Przewodniczącego: Joanna Kierys – Puto

Sekretarz: Anna Żukiewicz

Skarbnik: Marian Stawiarz

Członkowie:

Katarzyna Kołek

Paweł Orawiec

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Ewa Kutz

Z-ca Przewodniczącego: Rafał Chmielowiec

Członek: Renata Jurkowska

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl


PROJEKT NOWEGO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w POŁAŃCU

– propozycje dotyczące Rady Rodziców

Rozdział 6

Rada Rodziców.

§ 50 . 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

   1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

   2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

   3. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

   4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym wewnętrzną strukturę i tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców oraz zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

   5. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może  być sprzeczny ze Statutem.

   6. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 51 . 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczączymi wszystkich spraw szkoły.

 1. Celem Rada Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań

zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności, a w szczególności działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 1. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad ich użytkowania;

 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkolei w klasie, uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

 2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,

 3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

 5. określanie struktur działania Zgromadzenia ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. Programu Wychowawczo – profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców;

 2. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 2. opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły;

 3. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 5. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 6. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

 7. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

 8. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
  w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

 1. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą,

których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

 1. Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela

stażysty;

 1. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy;

 1. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na

stanowisko dyrektora szkoły;

 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji

konkursowej na dyrektora szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku

bankowym Rady Rodziców i dysponowane przez uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

§ 52 . 1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor;

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

 1. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu,

miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

 1. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym

dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

 1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

 2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor;

2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców;

3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

 1. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego

co najmniej:

 1. termin i miejsce Zgromadzenia;

 2. stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w

pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce;

 1. listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników

Zgromadzenia;

 1.  przyjęty porządek obrad;

 2.  <BRPG>treść podjętych uchwał;

 3.  podpisy prowadzącego i protokolanta.

 1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą  większością głosów, w

głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

   1. połowa rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia;

   2. 1/3 ogółu rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.

 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przeważa o co najmniej

jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące się są pomijane.

 1. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. 7pkt 1,

oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu rodziców.

Rozdział 7

Zasady współpracy organów szkoły

§ 53 . 1.

§ 54 . 1.

§ 55 . 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i

kształcenia dzieci.

    1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi

służbowej i zasad ujętych w § …. niniejszego statutu.

    1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:

 1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

 2. dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,

zwłaszcza rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, dni otwartych, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

 1. współudziału w pracy wychowawczej oraz wsparcia ze strony szkoły w razie problemów

wychowawczych i dydaktycznych, uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka – porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;

 1. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym; informacje te przekazuje

dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

 1. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz

przeprowadzania egzaminów, które są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;

 1. znajomości statutu szkoły, a w szczególności celów i zadań szkoły, programu

wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

 1. zgłaszania do Programu Wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i

propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

 1. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli w

Radzie Rodziców na sprawy Szkoły;

 1. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.

    1. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i

nie zaniedbywać ich;

 1. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na

osiągnięcie celów nauczania i wychowania oraz dopilnować, aby dziecko przestrzegało norm, zasad obowiązujących w szkole i wypełniało polecenia nauczycieli;

 1. dopełnić formalności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. dbać o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, informować wychowawcę o

przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecności dziecka na piśmie w terminie 7 dni (niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji administracyjnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach);

 1. interesować się postępami dziecka w nauce, pracą domową oraz zapewnić dziecku warunki,

umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;

 1. informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie

dziecka;

 1. współpracować z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności

wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

 1. uczestniczyć w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem

zebrań;

 1. angażować się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywnie uczestniczyć w wyborach i

współdziałać w organach Szkoły,

 1. zaopatrywać dziecko w niezbędne pomoce;

 2. dbać o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

 3. dbać, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

 4. interesować się zdrowiem dziecka i współpracować z pielęgniarką szkolną;

 5. pokrywać szkody umyślnie spowodowane przez dziecko;

Rozdział 8

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

§ 58. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

 3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 2. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Ewentualne uwagi lub inne propozycje postanowień prosimy przesyłać do 06.10.2017r. na adres: aladal@vp.pl

Dziękujemy


KONTO RADY RODZICÓW:

BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU

NR RACHUNKU: 25 9425 0008 0000 0970 2004 0001


Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Katarzyna Anioł

Z-ca Przewodniczącego: Janusz Dziedzic

Sekretarz: Katarzyna Zdziebko

Skarbnik: Anna Zdziebko

Członkowie:

Marian Stawiarz

Ewa Tałaj

Paulina Gozdek Zalaś

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

Przewodniczący: Katarzyna Połetek

Z-ca Przewodniczącego: Anna Żukiewicz

Członek: Barbara Kowalska

 

Kontakt: radarodzicowpolaniec@interia.pl