Dokumenty

Oświadczenie o korzystaniu z dowozów dla wszystkich uczniów


Informacja dla rodziców dzieci realizujących obowiązek
szkolny za granicą

OŚWIADCZENIE dla rodzicow


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

PSO_chemia

PSO_wf

pso z fizyki

PSO_biologia

PSO_EDB

PSO_geografia

PSO_historia

PSO_informatyka

PSO_j.polski

PSO_jez_obce

PSO_matematyka

PSO_muzyka

PSO_plastyka

PSO_przyroda

PSO_religia

PSO_technika

PSO_wos

PZO_edukacja_wczesnoszkolna


Szkolny zestaw podręczników

Zestaw podr 18/19


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2O17/2018

Zestaw podręczników 2017-2018


SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Niniejszy dokument przedstawia procedury postępowania interwencyjnego szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży.

Zawiera również strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i przestępczością.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna

Zakres obowiązków pracowników szkoły na wypadek zdarzeń krytycznych

Zagrożenie demoralizacjąProcedury postępowania w sytuacji:

  1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki

  2. posiadanie przez małoletniego alkoholu

  3. palenie papierosów

  4. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty)

  5. udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury)

  6. uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychotropowych w tym narkotyków

Zagrożenie przestępczością Procedury postępowania w sytuacji:

  1. bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna

  2. kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), wymuszanie, szantaż,

  3. znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów)

  4. zniszczenie mienia, wandalizm

  5. posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych (narkotyków)

  6. fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od rodziców, podpisów itp.)

Zagrożenie środowiska rodzinnegoProcedury postępowania w sytuacji:

  1. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą

  2. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone)

  3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka

  4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

  5. rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych

  6. dziecko odmawia powrotu do domu

  7. rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach

  8. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą)

  9. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, subkultury)

  10. groźby, sygnały i zachowania samobójcze

  11. rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły

Inne zagrożenia Procedury postępowania w sytuacji:

  1. niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe itp.) na terenie szkoły

  2. niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje żrące itp.) na terenie szkoły

  3. pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych

3

4-5

6-9

10-11

12-16

17-19

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz.109, z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm./.

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./.

 • Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, z późn. zm./.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz.U. Nr 26 poz.226/.

 • Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WYPADEK KRYTYCZNYCH ZDARZEŃ SZKOLNYCH

WYCHOWAWCA:

 • niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadomienie o tym pedagoga szkolnego,

 • eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych lub zagrażających sobie lub innym do miejsca udzielenia pomocy,

 • powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to właściwe),

 • monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym,

 • angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne i pożądane formy aktywności (w zależności od rodzaju zdarzenia,

 • zmniejszanie dolegliwości skutków w okresie po zdarzeniu.

PEDAGOG SZKOLNY:

 • koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie,

 • stałe udzielanie informacji, jako podstawowej formy pomocy w sytuacji kryzysowej,

 • pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami,

 • kontaktowanie się z innymi szkołami w sprawie ewentualnego wsparcia w opiece nad uczniami,

 • prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy,

 • informowanie rodziców/prawnych opiekunów o konieczności udzielania pomocy i zachęcenie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkoła,

 • pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenia kryzysowe,

 • pomoc pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie kryzysowe.

PIELĘGNIARKA/LEKARZ:

 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • zgłaszanie potrzeb pomocy medycznych według oceny zagrożenia życia, zdrowia,

 • angażowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali,

 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o ewentualnych konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie za sobą zaistniały incydent,

 • przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji poszkodowanego.

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 • obsługa informacyjna w sytuacji kryzysowej, wzywanie pomocy specjalistycznej, wykonywanie telefonów do zainteresowanych osób,

 • kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji.

DYREKCJA SZKOŁY:

 • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących sytuacji kryzysowych.

Zagrożenie demoralizacją

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki,

  2. posiadanie przez małoletniego alkoholu,

  3. palenie papierosów,

  4. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty),

  5. udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. A – E

Działania natychmiastowe:

Dla pkt. A

 • do dnia 5 każdego miesiąca wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności za poprzedni miesiąc. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub inne uprawnione osoby;

 • w przypadku ucznia u którego stwierdza się częstą nieobecność na pojedynczych lekcjach bądź w ciągu dnia nauczyciel (wychowawca) wzywa rodziców.

Dla pkt. B – E

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców i zaprosić ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu;

 • w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu zażądać wydania substancji i zabezpieczyć przed dostępem innych osób;

 • jeżeli uczeń odmawia wydania, dyrektor zawiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

Dla pkt. A

 • w przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz informują o konsekwencjach wynikających z regulaminu SSO;

 • w sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły 15 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Pedagog zobowiązuje na piśmie ucznia i rodziców do realizacji obowiązku szkolnego (kontrakt);

 • w przypadku długotrwałych wagarów, dyrektor wdraża postępowanie egzekucyjne po pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za potwierdzeniem odbioru;

 • w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych działań, dyrektor pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję i organ prowadzący.

Dla pkt. B – E

 • zorganizować zespół do pracy nad problemem (wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy szkolnej, ewentualnie dzielnicowy, kurator sądowy jeżeli rodzina objęta jest nadzorem i inni), oraz nawiązać współpracę z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, ośrodki wsparcia itp.),

 • współpracować z rodzicami dziecka.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychotropowych w tym narkotyków.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. F

Działania natychmiastowe:

 • w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa),

 • powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

 • w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia (ewentualne pozostałości substancji zabezpieczyć zgodnie z procedurą jak w przypadku posiadania alkoholu albo środków psychotropowych),

 • w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

 • powiadomić rodziców,

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego;

 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

UWAGA!

Policja nie może wykonać badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wobec małoletniego, jeżeli nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa. Sam fakt przebywania pod wpływem alkoholu na terenie placówki oświatowej nie jest podstawą takiego badania.

Zagrożenie przestępczością

UWAGA!

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna,

  2. kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), wymuszanie, szantaż,

  3. znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów),

  4. zniszczenie mienia, wandalizm,

  5. posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych (narkotyków),

  6. fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od rodziców, podpisów itp.).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. G – L

Działania natychmiastowe:

 • zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, w miarę możliwości ująć sprawców), zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualnie przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia,

 • w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

 • powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

 • w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne,

 • powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły),

 • w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli uczeń odmawia dyrektor wzywa policję,

 • dyrektor powiadamia policję,

 • przygotować na przyjazd policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listę świadków (rozpytanie przez policję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników szkoły, policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców).

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego;

 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

UWAGA!

Nauczyciel nie może przeszukać torby ani odzieży ucznia.

Zagrożenie środowiska rodzinnego

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą,

  2. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, jest zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone),

  3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka,

  4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych,

  5. rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. M – Q

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami;

 • dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz przekazuje powyższe informacje do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. dziecko odmawia powrotu do domu,

  2. rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. R- S

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • w oparciu o wcześniejszą zgodę przekazać dziecko osobom upoważnionym (wskazanych wcześniej pisemnie przez opiekunów),

 • jeżeli nie ma osób upoważnionych, dyrektor wzywa policję (pedagog szkolny lub nauczyciel powinien towarzyszyć dziecku i udzielić mu wsparcia emocjonalnego).

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, dyrektor zawiadamia pisemnie sąd rodzinny.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą),

  2. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, subkultury).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. T – U

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami,

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • jeśli podjęte działania nie przyniosły rezultatu dyrektor powiadamia sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. groźby, sygnały i zachowania samobójcze.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. V

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową,

 • w przypadku odmowy współpracy przez rodziców, dyrektor wzywa policję,

 • jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor powiadamia policję oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytuje osoby mogące mieć wiedzę co okoliczności sprawy.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. W

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania kontaktu z rodzicami;

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • dyrektor powiadamia pisemnie policję lub sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną, powyższe informacje przesyła także do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

Inne zagrożenia

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe itp.) na terenie szkoły,

  2. niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje żrące itp.) na terenie szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. X – Y

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia należy dążyć do ich odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich,

 • w przypadku braku wiedzy na temat właściwości chemicznych substancji dążyć do jej izolacji (ograniczyć kontakt do minimum), wezwać policję,

 • jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę,

 • jeżeli dziecko odmawia wydania niebezpiecznego przedmiotu lub substancji, wezwać policję,

 • jeżeli przedmiot lub substancja może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować szkołę wg przyjętych procedur,

 • jeżeli ujawniony przedmiot może być materiałem lub urządzeniem wybuchowym, bezzwłocznie wezwać policję, wyizolować miejsce ujawnienia przedmiotu oraz ewakuować szkołę (nie wolno zbliżać się, ani dotykać przedmiotu),

 • powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik szkoły, po przybyciu policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy),

 • w uzasadnionych przypadkach poza policją wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne (pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną).

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. Z

Działania natychmiastowe:

 • poinformować dyrektora szkoły,

 • jeśli pod opieką pracownika znajdują się podopieczni, należy niezwłocznie odseparować go od dzieci oraz zapewnić im opiekę,

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące wobec pracownika zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


STATUT SZKOŁY

http://www.psptk.bip.umig.polaniec.pl/upload/STATUT%20UJEDNOLICONY%20luty%202015.doc

http://www.psptk.bip.umig.polaniec.pl/upload/Uchwa%C5%82a%204%20ok.doc

http://www.psptk.bip.umig.polaniec.pl/upload/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20warunki%20i%20sposob%20oceniania%20wewnatrzszkolnego.doc

http://www.psptk.bip.umig.polaniec.pl/upload/NR%204%20zmienajaca%20statut.doc

http://www.psptk.bip.umig.polaniec.pl/upload/nr%2012.doc


KONKURSY, DYSKOTEKI – ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialni

Termin

1.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE – Wojewódzki Konkurs Humanistyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy, Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Zespół Humanistów, nauczyciele matematyki, przyrody i języka angielskiego(przewodniczący –

E. Wawrzyk-Stępień,

M. Bednarska-Nowak

W. Durma, D. Szałach)

W ciągu roku szkolnego

2.

Konkurs czystości

A. Komorowska

M. Sikora

cały rok szkolny

3.

Konkurs oszczędnościowy

Opiekunowie SKO, wychowawcy klas

cały rok szkolny

4.

Konkurs czytelniczy

Marzena Rybak, Krystyna Łabuszewska

październik 2016 – maj 2017

5.

Konkurs poezji dziecięcej

Paulina Cieślikowska

Nauczyciele klas I-III

listopad/grudzień 2016

6.

Konkurs poezji polskiej

Maria Prasałek, M. Skowron

Zespół Humanistów

luty 2017

7.

Konkurs poezji i piosenki angielskiej

Katarzyna Jarkowska;

Nauczyciele języka angielskiego

marzec 2017

8.

Konkurs ortograficzny kl. I-III

Konkurs ortograficzny kl. IV-VI

W. Walczyk, A. Chyla

Andrzej Kowalik

Luty 2017

9.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Barbara Kozioł; n-le matematyki

marzec 2017

10.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Anna Komorowska

II/III 2017

11.

Konkurs ruchu drogowego

A. Drzymalska

kwiecień 2017

12.

Konkurs wiedzy pożarniczej

S. Roguz

kwiecień 2017

13.

Dyskoteki:

Dzień Chłopaka

andrzejki

Choinka szkolna

Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski I-III,IV-VI, wszyscy nauczyciele

wrzesień

listopad

styczeń

maj/czerwiec

czerwiec

14.

Programy edukacyjne:

– „Czyste powietrze wokół nas”,

– „Nie pal przy mnie proszę”,

– „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

– „Trzymaj formę”.

Anna Wąsik

Anna Komorowska

Monika Skowron

Ewa Lasota

W ciągu roku szkolnego


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2016/2017

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialni

Termin

1.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017.

77. rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę

Dyrekcja szkoły,

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

1 września 2016

2.

Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza

Monika Skowron

IX-XII 2016

3.

Rok 2016 rokiem bibliotek

Marzena Rybak

IX- XII 2016

4.

Rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki

Renata Szcześniak

I-VI 2017

5.

Rok 2017 rokiem Rzeki Wisły

Zuzanna Gad

I-VI 2017

6.

77. rocznica napaści na Polskę Związku Radzieckiego

Aldona Tarnowska;

Zespół Humanistów

17 września 2016

6.

Europejski Dzień Języków

Anna Komorowska;

Nauczyciele języka angielskiego

26 września 2016

7.

Ślubowanie klas I

M. Ziółek,

P. Cieślikowska

Październik 2016

8.

Święto Edukacji Narodowej

Dyrekcja Szkoły,

Samorząd Uczniowski

14 października 2016

9.

199 rocznica śmierci Patrona szkoły- Tadeusza Kościuszki

Krystyna Łabuszewska

15 października 2016

10.

XVI Dzień Papieski (9.X)

ks.Mirosław Staszczak ,

nauczyciele religii

9 października

2016

11.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Urszula Żurawska

Zespół Humanistów

11 listopada 2016

12.

Ogólnoszkolny Marsz Niepodległości

Wszyscy n-le klas IV-VI

Listopad 2016 r.

13.

Światowy Dzień Walki z AIDS

PCK, LOP

1 grudnia 2016

14.

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – audycja (13XII)

Renata Szcześniak

Zespół Humanistów

11 grudnia 2016

15.

Wigilia Trzech Pokoleń” – udział szkolnej młodzieży w spotkaniu wigilijnych dla samotnych i bezdomnych ludzi organizowanym przez OPS w Połańcu

Zespół Humanistów,

M. Drożdżowska,

A. Nowakowska

Grudzień 2016

16.

Szkolna Wigilia

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele katecheci

Grudzień 2016

17.

Choinka Szkolna

Wychowawcy klas oraz wszyscy n-le

styczeń 2017

18.

Dzień Bezpiecznego Internetu (8 II)

M. Abramczuk;

n-le informatyki

13 luty 2017

19.

12. rocznica Śmierci Jana Pawła II – audycja (2.IV)

Jolanta Bryk;

nauczyciele religii

3 kwietnia 2017

20.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – audycja (13.IV)

Andrzej Kowalik

12 kwietnia 2017

21.

Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.IV)

LOP

21 kwietnia 2017

22.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 Maja – audycja

Edyta Wawrzyk-Stępień

3 maja 2017

23.

Święto Szkoły. Rocznica Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego

Dyrekcja Szkoły, Zespół Humanistów, Samorząd Uczniowski

5 maja 2017

24.

Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

Katarzyna Jarkowska; Szkolny Klub Europejski „ Na początku”

9 maja 2017

25.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski, wszyscy n-le

1 czerwca 2017

26.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 2016/2017

Dyrekcja Szkoły

Samorząd uczniowski

23 czerwca 2017

 


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2016/2017:

31.10.2016 r.

19.04.2017 r.

20.04.2017 r.

21.04.2017 r.

2.05.2017 r.

16. 06. 2017 r.

Świetlica szkolna organizuje w tych dniach dyżury.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


Opiekunowie organizacji szkolnych na rok 2016/2017

Organizacja szkolna

Ciąg klas

Opiekunowie

Samorząd uczniowski

I-III

Jolanta Miaz, Teresa Roguz, Anna Wąsik,

M. Ziółek

Samorząd uczniowski

IV-VI

Urszula Żurawska, Marzena Drożdżowska,

Magdalena Pedyńska

PCK

I-VI

Elżbieta Leśniak, Mirosława Mazur

LOP

I-III

Marzena Durma, Ewa Brzeska

LOP

IV-VI

Beata Kołek

SKO

I-III

Anna Wąsik

SKO

IV-VI

Anna Drzymalska

Klub Młodego Turysty

I-VI

Zuzanna Gad

Kronika Szkoły

I-VI

Maria Prasałek

Marzena Drożdżowska

Szkolny Klub Europejski

I-VI

Mirosława Sikora, Anna Komorowska, Joanna Pawelec, Dorota Szałach, Barbara Kozioł,

Katarzyna Jarkowska, Alicja Gujska – Śledź

UKS „Olimpek”

I-VI

Ewa Lasota

Koło Przyjaciół Biblioteki

I-VI

Krystyna Łabuszewska


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZN 10 2017(1)    –SZKOLNY ZESTAW  PROGRAMÓW NAUCZANIA


TURNIEJE, ZAWODY SPORTOWE – ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Tematyka

Odpowiedzialni

Termin

1.

Sportowy Turniej Mikołajkowy

n-le wych. fizycznego

grudzień 2016

2.

Turniej gier i zabaw z okazji WOŚP

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego kl. I-III

styczeń 2017

3.

Bieg Kościuszkowski

S. Roguz, n-le wych. fizycznego

5 maja 2017

4.

Memoriał K. Dobrocha

Piotr Stępień, W. Skrobacz

W ciągu roku szkolnego

6.

Turniej bilardowy

M. Abramczuk

W ciągu roku szkolnegoSZN 10 2017(1)