Dla Rodzica


WYPRAWKA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w roku szkolnym 2019/2020

WYPRAWKA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO -Oddział ”0”.


Szkoła Podstawowa

im. Tadeusza Kościuszki

w Połańcu

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

SPIS TREŚCI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WYPADEK ZDARZEŃ KRYTYCZNYCH

ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ – Procedury postępowania w sytuacji:

  1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki

  2. posiadanie przez małoletniego alkoholu

  3. palenie papierosów

  4. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty)

  5. udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury)

  6. uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychotropowych w tym narkotyków

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ – Procedury postępowania w sytuacji:

  1. bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna

  2. kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), wymuszanie, szantaż,

  3. znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów)

  4. zniszczenie mienia, wandalizm

  5. posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych (narkotyków)

  6. fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od rodziców, podpisów itp.)

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO – Procedury postępowania w sytuacji:

  1. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone) molestowane lub wykorzystywanie seksualne,

  2. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą

  3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka

  4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych

  5. rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych

  6. dziecko odmawia powrotu do domu

  7. rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach

  8. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą)

  9. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, subkultury)

  10. groźby, sygnały i zachowania samobójcze

  11. rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły

INNE ZAGROŻENIA I SYTUACJE TRUDNE – Procedury postępowania w sytuacji:

  1. uczennica w ciąży

  2. niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe itp.) na terenie szkoły

  3. niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje żrące itp.) na terenie szkoły

  4. pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW NA TERENIE SZKOŁY:

 1. konflikt między uczniami

 2. konflikt między uczniem i nauczycielem

 3. konflikt między rodzicem i nauczycielem

Przykładowa NOTATKA Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W SYTUACJI KONFLIKTU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

 1. wypadek ucznia

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

3-4

5-7

8-9

10-15

16-18

19-21

22

23-25

26

27-29

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW SZKOŁY NA WYPADEK KRYTYCZNYCH ZDARZEŃ SZKOLNYCH

WYCHOWAWCA:

 • niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadomienie o tym pedagoga szkolnego,

 • eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych lub zagrażających sobie lub innym do miejsca udzielenia pomocy,

 • powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji (jeśli jest to właściwe),

 • monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym,

 • angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne i pożądane formy aktywności (w zależności od rodzaju zdarzenia,

 • zmniejszanie dolegliwości skutków w okresie po zdarzeniu.

PEDAGOG SZKOLNY:

 • koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym zgłaszanie zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie,

 • stałe udzielanie informacji, jako podstawowej formy pomocy w sytuacji kryzysowej,

 • pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami,

 • kontaktowanie się z innymi szkołami w sprawie ewentualnego wsparcia w opiece nad uczniami,

 • prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy,

 • informowanie rodziców/prawnych opiekunów o konieczności udzielania pomocy i zachęcenie do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkoła,

 • pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenia kryzysowe,

 • pomoc pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie kryzysowe.

PIELĘGNIARKA/LEKARZ:

 • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • zgłaszanie potrzeb pomocy medycznych według oceny zagrożenia życia, zdrowia,

 • angażowanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali,

 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o ewentualnych konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie za sobą zaistniały incydent,

 • przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji poszkodowanego.

SEKRETARIAT SZKOŁY:

 • obsługa informacyjna w sytuacji kryzysowej, wzywanie pomocy specjalistycznej, wykonywanie telefonów do zainteresowanych osób,

 • kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie informacji o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji.

DYREKCJA SZKOŁY:

 • podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących sytuacji kryzysowych.

ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki,

  2. posiadanie przez małoletniego alkoholu,

  3. palenie papierosów,

  4. rażące łamanie norm społecznych, (np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty),

  5. udział w grupach destruktywnych (np. grupy przestępcze, subkultury).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 1 – 5

Działania natychmiastowe:

Dla pkt. 1

 • w ciągu 1 tygodnia (od nieobecności) wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia absencji za poprzedni miesiąc. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub inne uprawnione osoby;

 • w przypadku ucznia u którego stwierdza się częstą nieobecność na pojedynczych lekcjach bądź w ciągu dnia nauczyciel (wychowawca) wzywa rodziców.

Dla pkt. 2 – 5

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców i zaprosić ich do współpracy nad rozwiązaniem problemu;

 • w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu zażądać wydania substancji i zabezpieczyć przed dostępem innych osób;

 • jeżeli uczeń odmawia wydania, dyrektor zawiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

Dla pkt. 1

 • w przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz informują o konsekwencjach wynikających z regulaminu SSO;

 • w sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Pedagog zobowiązuje na piśmie ucznia i rodziców do realizacji obowiązku szkolnego (kontrakt);

 • w przypadku długotrwałych wagarów, dyrektor wdraża postępowanie egzekucyjne po pisemnym upomnieniu rodziców wysłanym za potwierdzeniem odbioru;

 • w przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych działań, dyrektor pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję i organ prowadzący.

Dla pkt. 2 – 5

 • zorganizować zespół do pracy nad problemem (wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy szkolnej, ewentualnie dzielnicowy, kurator sądowy jeżeli rodzina objęta jest nadzorem i inni), oraz nawiązać współpracę z organizacjami specjalistycznymi (poradnie, ośrodki wsparcia itp.),

 • współpracować z rodzicami dziecka.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. uczeń w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychotropowych w tym narkotyków.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 6

Działania natychmiastowe:

 • w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu odizolowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa),

 • powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

 • w miarę możliwości ustalić jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia (ewentualne pozostałości substancji zabezpieczyć zgodnie z procedurą jak w przypadku posiadania alkoholu albo środków psychotropowych),

 • w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

 • powiadomić rodziców,

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego;

 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ

UWAGA!

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. bójka kilku osób, pobicie, naruszenie nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna,

  2. kradzież (w tym kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy), wymuszanie, szantaż,

  3. znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego negatywnego zachowania, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów),

  4. zniszczenie mienia, wandalizm,

  5. posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychotropowych (narkotyków),

  6. fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, usprawiedliwień od rodziców, podpisów itp.).

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 7 – 12

Działania natychmiastowe:

 • zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, w miarę możliwości ująć sprawców), zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualnie przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia,

 • w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

 • powiadomić wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

 • w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne,

 • powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły),

 • w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli uczeń odmawia dyrektor wzywa policję,

 • dyrektor powiadamia policję,

 • przygotować na przyjazd policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listę świadków (rozpytanie przez policję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników szkoły, policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców).

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • współpracować z policją, która podejmie dalsze czynności i ewentualnie skieruje materiały do sądu rodzinnego;

 • przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (wychowawca lub pedagog szkolny);

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

UWAGA!

Nauczyciel nie może przeszukać torby ani odzieży ucznia.

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, jest zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie leczone), molestowane lub wykorzystywanie seksualne,

  2. rodzice odmawiają współpracy ze szkołą,
  3. nieuregulowana sytuacja prawna dziecka,

  4. rodzice dziecka uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych,

  5. rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 13

Działania natychmiastowe:

 • jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu urazy (np. zasinienia, zranienia, złamania, stłuczenia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu w domu i mogą być przejawem agresji w stosunku do dziecka, to należy zapewnić uczniowi opiekę i wsparcie, gwarantując bezpieczeństwo.

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • wspólnie z innymi osobami ( higienistka/pielęgniarka, wychowawca, pedagog, psycholog) poddać ocenie stan ucznia i w razie potrzeby udzielić mu niezbędnej pomocy lub wezwać pomoc medyczną,

 • nawiązać kontakt z rodzicami (lub z jednym z rodziców), wezwać ich do szkoły; rozpoznać sytuację, przekazać informacje o stanie dziecka, np. konieczności przeprowadzenia badań oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka,

 • nauczyciel, który powziął informację o podejrzeniu przemocy wobec dziecka uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” – wypełnia jej część A (wraz z pedagogiem szkolnym), nauczyciel przekazuje rodzicom wypełnioną część B „Niebieskiej Karty”,

 • Wypełnioną część A „Karty” przekazuje do nauczyciela współpracującego z Zespołem Interdyscyplinarnym przy OPS,

 • W razie potrzeby dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: Zespołem Interdyscyplinarnym, policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 14 – 17

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami;

 • dyrektor powiadamia pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz przekazuje powyższe informacje do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. dziecko odmawia powrotu do domu,

  2. rodzice lub opiekunowie przychodzą do szkoły po spożyciu alkoholu lub nie można nawiązać z nimi kontaktu po zajęciach,

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 18 – 19

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • w oparciu o wcześniejszą zgodę przekazać dziecko osobom upoważnionym (wskazanych wcześniej pisemnie przez opiekunów),

 • jeżeli nie ma osób upoważnionych, dyrektor wzywa policję (pedagog szkolny lub nauczyciel powinien towarzyszyć dziecku i udzielić mu wsparcia emocjonalnego).

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, dyrektor zawiadamia pisemnie sąd rodzinny.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą),

  2. zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (sekty, gangi, pseudokibice, subkultury),

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 20 – 21

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania współpracy z rodzicami,

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • jeśli podjęte działania nie przyniosły rezultatu dyrektor powiadamia sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. groźby, sygnały i zachowania samobójcze.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 22

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową,

 • w przypadku odmowy współpracy przez rodziców, dyrektor wzywa policję,

 • jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor powiadamia policję oraz w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytuje osoby mogące mieć wiedzę co do okoliczności sprawy.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 23

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

 • podjąć próbę nawiązania kontaktu z rodzicami;

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w ciągu 24 godz.:

 • dyrektor powiadamia pisemnie policję lub sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną, powyższe informacje przesyła także do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • objąć ucznia szczególną opieką przez wychowawcę oraz pedagoga szkolnego;

 • współpracować z instytucjami wspierającymi szkołę: policją, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, poradniami, ośrodkami wsparcia i interwencji kryzysowej, itp.;

 • współpracować z rodzicami.

INNE ZAGROŻENIA I SYTUACJE TRUDNE

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. uczennica w ciąży

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 24

Działania:

 • Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami dołożą wszelkich starań w celu uzyskania sukcesu edukacyjnego.

 • Uczennica może korzystać z następujących form pomocy (na podstawie odpowiednich dokumentów):

 • Dostosowania procesu edukacyjnego do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy,

 • Indywidualnych konsultacji przedmiotowych,

 • Dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych,

 • Nauczania indywidualnego.

 • W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia edukacyjnego, psychologicznego oraz materialnego uczennicy (m.in. współpraca z OPS, instytucjami charytatywnymi, sponsorami).

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. niebezpieczne przedmioty (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe itp.) na terenie szkoły,

  2. niebezpieczne substancje chemiczne mogące powodować podrażnienia skóry lub dróg oddechowych (rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje żrące itp.) na terenie szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 25 – 26

Działania natychmiastowe:

 • poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły,

 • jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia należy dążyć do ich odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich,

 • w przypadku braku wiedzy na temat właściwości chemicznych substancji dążyć do jej izolacji (ograniczyć kontakt do minimum), wezwać policję,

 • jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę,

 • jeżeli dziecko odmawia wydania niebezpiecznego przedmiotu lub substancji, wezwać policję,

 • jeżeli przedmiot lub substancja może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować szkołę wg przyjętych procedur,

 • jeżeli ujawniony przedmiot może być materiałem lub urządzeniem wybuchowym, bezzwłocznie wezwać policję, wyizolować miejsce ujawnienia przedmiotu oraz ewakuować szkołę (nie wolno zbliżać się, ani dotykać przedmiotu),

 • powiadomić rodziców sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub pracownik szkoły, po przybyciu policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy),

 • w uzasadnionych przypadkach poza policją wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne (pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną).

SYTUACJA PROBLEMOWA

  1. pracownik szkoły znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 27

Działania natychmiastowe:

 • poinformować dyrektora szkoły,

 • jeśli pod opieką pracownika znajdują się podopieczni, należy niezwłocznie odseparować go od dzieci oraz zapewnić im opiekę,

 • dyrektor powiadamia policję.

Działania do podjęcia w dalszej kolejności:

 • dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące wobec pracownika zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW NA TERENIE SZKOŁY

SYTUACJA PROBLEMOWA

28) konflikt między uczniami

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 28

Działania:

 • W sytuacji zaistnienia konfliktu między uczniami, wyjaśnienie problemu i podjęcie działań rozwiązujących konflikt wobec uczniów podejmuje nauczyciel będący świadkiem zdarzenia.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • Jeśli podjęte działania nie przyniosły skutku, ww. nauczyciel zgłasza problem wychowawcy, który po rozmowie ze stronami konfliktu podejmuje kolejne kroki mające na celu rozwiązanie problemu.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • Brak satysfakcjonującego zakończenia problemu skutkuje przekazaniem przez wychowawcę informacji do rodziców zainteresowanych uczniów oraz współpracą w zakresie podjęcia dalszych prób rozwiązania konfliktu. Wychowawca może skorzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego lub innych członków Rady Pedagogicznej.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • Jeśli podjęte działania nie przyniosły skutku, wychowawca zgłasza problem pedagogowi, który po rozmowie ze stronami konfliktu podejmuje kolejne kroki mające na celu rozwiązanie problemu.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • Jeżeli nadal nie wypracowano satysfakcjonującego zakończenia konfliktu, wychowawca lub pedagog szkolny zgłasza problem wicedyrektorowi do spraw wychowawczych, który podejmuje dalsze próby zakończenia konfliktu lub powołuje odpowiedni Zespół do rozwiązania danego konfliktu.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji i podjęcie decyzji lub działań dokonuje dyrektor szkoły.

SYTUACJA PROBLEMOWA

29) konflikt między uczniem i nauczycielem

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 29

Działania:

 • W sytuacji zaistnienia konfliktu między uczniem a nauczycielem, wyjaśnienie problemu i podjęcie działań rozwiązujących konflikt wobec stron podejmuje wychowawca, po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą. Wychowawca może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz innych członków RP, jeśli to jest zasadne.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • Jeżeli nadal nie wypracowano satysfakcjonującego zakończenia konfliktu wychowawca lub pedagog szkolny zgłasza problem wicedyrektorowi do spraw wychowawczych, który podejmuje dalsze próby zakończenia konfliktu lub powołuje odpowiedni Zespół do rozwiązania danego konfliktu. Uczeń może być reprezentowany przez wychowawcę, pedagoga lub rodzica/prawnego opiekuna.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji i podjęcie decyzji lub dalszych działań mediacyjnych dokonuje dyrektor szkoły.

SYTUACJA PROBLEMOWA

30) konflikt między rodzicem i nauczycielem

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 30

Działania:

 • W sytuacji konfliktu między nauczycielem a rodzicem ucznia, rolę mediatora przyjmuje wicedyrektor ds. wychowawczych. Wniosek w formie pisemnej lub ustnej składa osoba zainteresowana. W spotkaniach mediacyjnych rodzic może wystąpić o wsparcie przedstawiciela Rady Rodziców, natomiast nauczyciel może otrzymać wsparcie ze strony przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

 • Na każdym etapie rozwiązywania konfliktu może uczestniczyć pedagog szkolny za zgodą stron konfliktu, który występuje w roli osoby pomagającej w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu, w oparciu o założenia porozumienia dialogowego, negocjacji nastawionych na współpracę i mediacje.

 • Wicedyrektor po zapoznaniu się ze sprawą , rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni, następnie przekazuje podjętą decyzję zainteresowanym stronom.

 • Jeśli działania przyniosły zadowalający skutek, postępowanie kończy się.

 • W przypadku nierozwiązania konfliktu, ostateczną ocenę sytuacji i podjęcie decyzji lub dalszych działań mediacyjnych dokonuje dyrektor szkoły, który może wystąpi o wsparcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

UWAGA!

Na każdym etapie rozwiązywania konfliktów sporządza się krótką notatkę (przykładowa – zał. 1). Osobą sporządzającą notatkę jest osoba podejmująca działania w zakresie rozwiązania konfliktu.

Zał. 1

Szkoła Podstawowa Połaniec, …………………………………………..

Im. Tadeusza Kościuszki

w Połańcu

NOTATKA Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W SYTUACJI KONFLIKTU

DATA:

ZGŁASZAJĄCY PROBLEM:

DOTYCZY:

ISTOTA PROBLEMU

PODJĘTE DZIAŁANIA

UWAGI

PODPISY OBECNYCH OSÓB

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA

SYTUACJA PROBLEMOWA

 1. wypadek ucznia

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA PKT. 31

   • Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

    1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach – strona 26),

    2. nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

    3. niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.

UWAGA!

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innego pracownika pedagogicznego.

   • O każdym wypadku dyrektor Szkoły, nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku lub pielęgniarka szkolna powiadamiają rodziców (opiekunów) poszkodowanego ucznia.

   • Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi osoba powiadamiająca rodzica o zdarzeniu ustala z nim:

    1. potrzebę wezwania pogotowia,

    2. potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

    3. godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia.

   • W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) pielęgniarka szkolna, nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywają pogotowie ratunkowe.

   • O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę i radę rodziców.

   • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

   • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

   • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

   • Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

   • Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

    1. w skład zespołu wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy,

    2. jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o których mowa w pkt. a) dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie bhp,

    3. jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie bhp,

    4. w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty, lub rady rodziców,

    5. przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy,

    6. jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pacy, przewodniczącego wyznacza dyrektor,

    7. zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

  • wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga szkolnego) i sporządza zapis tych wyjaśnień,

  • zbiera informacje od świadków wypadku i sporządza ich zapis; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności rodzica lub wychowawcy/ pedagoga szkolnego,

  • sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8),

  • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek,

  • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku,

  • sporządza protokół powypadkowy wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

  • protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły,

 1. w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które powinien w takim przypadku uzasadnić i które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

 2. przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,

 3. z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole,

 4. zatwierdzony przez dyrektora szkoły protokół doręcza się:

  • rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,

  • organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty – na ich wniosek,

  • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole,

  • w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

  • zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

  • zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

     • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego

     • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

  • zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący Szkołę,

  • po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może:

     • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych

     • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 • Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

  1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).

  2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

  3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

  4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając fachową pomoc lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.

  5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

  6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

  7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).

  8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

  9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

  10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

  11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

  12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

ZASADY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

 

  • W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżąca współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

  • Koordynatorami współpracy są pedagog szkolny oraz dzielnicowy w rejonie, którego znajduje się szkoła lub specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.

  • Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

  • W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

 • spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

 • wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

UWAGA!

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez policję!

Legitymowanie ma na celu przede wszystkim:

 • identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

 • ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 • wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

 • identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych, jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,

 • poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości

 • na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu:

 • znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym (art. 219 Kpk),

 • wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym:

 • jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli,

 • w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców.

Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole jest zatrzymanie przez Policję. Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek:

 •   istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo,

 • przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk),

 • uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie (policja, prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk),

 • zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka,

 • uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji),

 • uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób.

Algorytm postępowania w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

  1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową.

  2. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji.

  3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.

  4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp.

  5. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub jego zastępcy.

Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych – wykaz adresów”

INSTYTUCJA

ADRES

TELEFON

Policja 28-230 Połaniec ul. Wyzwolenia 3 997 lub 112
Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112
Prokuratura 28 – 200 Staszów, ul. Wschodnia 13 15 864 23 88
Ośrodek Pomocy Społecznej 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27 15 865 04 20
Urząd Miasta I Gminy w Połańcu 28 – 230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 15 865 03 05 wew. 420

15 865 01 15

POMOC PSYCHIATRYCZNA I PSYCHOLOGICZNA

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych „Wspólnota”, 28 – 230 Połaniec

ul. 11 Listopada 15

15 865 07 38

784 583 558

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” W Zawadzie
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych Połaniec
Zawada 24 15 865 62 99
Centrum Psychoterapii Promedic 28-200  Staszów
Mickiewicza  24
535 882 244
Centrum Medyczne Crossmed Profilaktyka Diagnostyka Terapia Os. na Stoku 63a

Kielce

41 344 40 53
Centrum Zdrowia Psychicznego Biomed w Kielcach Szydłówek Górny 1c/3
Kielce
41 332 77 52
NZOZ „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach Karczówkowska 36
Kielce
41 345 56

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania  
  • 801 199 990
  • czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00;
  • koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania
  • http://www.kbpn.pl
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)
  • 800 120 289
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00;
  • połączenie bezpłatne
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 
  • 800 120 148
  • czynny całą dobę; połączenie bezpłatne
 • Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”
  • 801 109 696
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00;
  • koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania
 • Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
  • czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00
 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)
  • 800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)
  • niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa
  • 22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)
  • koordynatorzy@niebieskalinia.info – poradnia mailowa dla specjalistów
 • Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
  • 800 120 359
  • Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.
  • połączenie bezpłatne.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 12 12 12
 • POMARAŃCZOWA Linia – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki
  • 801 140 068
  • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-20
  • porady/konsultacje on-line – pomoc@pomaranczowalinia.pl.
 • AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”
  • 22 692 82 26
  • 801 888 448 (płatne za pierwszą minute połączenia)
  • czynny w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00, środa w godzinach 15.00 – 18.00, czwartek w godzinach 15.00 – 20.00
  • http://www.swwaids.org
  • http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami
 • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
  • 22 692 82 26
  • 801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia)
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  • http://www.aids.gov.pl
 • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
  • 22 425-98-48
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty
   w godzinach 15:00-17:00
  • opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego
 • Młodzieżowy
  • 988
  • (pon.-pt. 13.00 – 18.00)
 • Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania
  • 9288
  • w dni powszednie w godz. 10 – 20.
 • Towarzystwa Pomocy Młodzieży
  • 22 635 54 67
  • (czynny w godzinach 14.00-18.00)
 • Uczennicy i Ucznia
  • 71 372 04 86
  • (pon. 17.00 – 19.00, śr. 19.00 – 21.00)
 • Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej – telefon Fundacji Lepszy Świat
  • 022 672 52 26
 • Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – telefon Stowarzyszenia OPTA
  • 22 827 61 72
  • (pn.-pt. 15-18)
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • 22 831 24 29
  • (pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-18)
 • Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka
  • 22 6269419
 • Pogotowie rodzinne
  • 22 613 69 91
 • Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
  • 22 828 61 92
  • (pn.-pt. 15-20)
 • Ruch Pomocy Rodzinie
  • 22 621 03 67
  • (pn.-pt. 10-17)
 • Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste
  • 22 728 64 35
  • (codziennie 21-4, wt. 9-17)
 • Telefon „Stop Przemocy” dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
  • 42 682 28 37
 • Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
  • 22 823 65 31
  • czynne w godzinach 9-21
 • Narkomania: Pomoc rodzinie – telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego
  • 22 844 44 70
  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -19.00, soboty w godzinach 11.00 -15.00)
 • Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
  • 32 206 82 17
  • czynny w poniedziałki w godz.10-19.wtorki i piątki w godz 15-19, środa w godz 10-13, czwartek w godz 14-19.
  • http://www.ptzn.katowice.pl
 • Dla zagrożonych przez sekty – telefon Fundacji Dominik
  • 22 853 52 22
  • (pn., wt., czw. 12-19)
 • Dla osób w trudnej sytuacji życiowej – telefon Biura Porad Obywatelskich
  • 22 828 12 95
  • (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA
  • 22 654 40 41
  • (pon., czw. godz. 17-20)

Informacja dla rodziców dzieci realizujących obowiązek
szkolny za granicą.

OŚWIADCZENIE dla rodzicow


 PROCEDURY UZYSKANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej:

 1. Rodzic składa podanie do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu wraz z fotografią dziecka o wymiarach 30 x 42 mm.

 2. Należy dokonać wpłaty za wydanie duplikatu na konto szkoły BS Połaniec 86 94 25 0008 0001 0009 2000 0003 – aktualnie w wysokości 9 zł.


PRZERWY MIĘDZYLEKCYJNE”:

 1. 750 – 835

 2. 840 – 925

 3. 935 – 1020

 4. 1030 – 1115

 5. 1130 – 1215

 6. 1230 – 1315

 7. 1320 – 1405


ORGANIZACJA ŚWIĘTA SZKOŁY

7 maja 2018 r. (poniedziałek)

750 – zbiórka uczniów i opiekunów w przydzielonych salach

845 – wyjście uczniów przed pomnik patrona szkoły Tadeusza Kościuszki

900– uroczysta akademia przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki

945 – msza św. w kościele p.w. MBWW

1115 – wyjście uczniów wraz z wychowawcami i opiekunami na trasę biegu

1130 – rozpoczęcie Biegu Kościuszkowskiego

ok. 1300 – dekoracja zawodników (boisko sportowe przy szkole)

Uwagi organizacyjne:

 • Uczniowie, którzy nie biorą udziału w Biegu, kibicują na trasie pod opieką wychowawców i opiekunów.

 • Po dekoracji zawodników uczniowie miejscowi udają się do domów, zaś dojeżdżający na świetlicę.

 • Godziny dowozów nie zostały zmienione, a więc przywóz na godzinę 7.50, odwóz 14.10.


UWAGA!

– W dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dla wszystkich klas szkoły (tzw. półwywiadówka).

Przydział sal wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń przy portierni.

– W dniu 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.15

w stołówce szkoły odbędzie się zebranie TRÓJEK KLASOWYCH RODZICÓW.

ZAPRASZAMY


V WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU-JĘZ.ANGIELSKI


II WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN KONKURSU-MATEMATYKA


I WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 REGULAMIN KONKURSU-JĘZ.POLSKI


UWAGA!

W dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 17.15 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Nauczyciele nie posiadający wychowawstw pozostają tego dnia do dyspozycji rodziców w pokojach nauczycielskich.

Przydział sal – znajduje się na tablicy ogłoszeń.


UWAGA!

W dniu 31 marca 2017 roku w piątek odbędzie się

OGÓLNOPOLSKI STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY.

 • Tego dnia zajęcia dydaktyczne są odwołane.
 • Uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły będzie

zapewniona opieka.


Cyberbezpieczeństwo w szkole

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców

Poniżej zamieszczamy również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresemhttps://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.plwww.ore.edu.plwww.akademia.nask.plwww.kursor.edukator.plwww.saferinternet.plwww.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.


DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świetokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

http://kuratorium.kielce.pl/2016/09/19/regulaminy-konkursow-przedmiotowych-dla-szkol-podstawowych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-roku-szkolnym-2016-2017/


HARMONOGRAM IMPREZ 2016/2017Harmon. imprez 2016-17

Harmon. imprez 2016-17(2)


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2017/2018

http://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2017r/zarzadzenie-nr-37-2017.html

http://polaniec.bip.gov.pl/zarzadzenia-2017r/zarzadzenie-nr-38-2017.html

wniosek – druk(dla ucznia spoza obwodu szkoły)

Zgłoszenie – druk (dla ucznia z obwodu szkoły)


REKRUTACJA do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2017/2018

  Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dn. 14 lutego 2017 r. w
sprawie zasad rekrutacji do Publicznych Przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Połaniec na rok szkolny
2017/2018

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego

OŚWIADCZENIE O WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE